POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Pili Pili Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Pili Pili Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ul. Rajskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000862746, posiadająca NIP: 5833407774, REGON: 38715670700000,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli:
 4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 7. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, nie naruszający interesów oraz podstawowych praw i wolności osób.
 8. Przetwarzane są następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło, adres IP, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy), pliki cookies.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
 10. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są w szczególności podmioty zapewniające obsługę sprzedaży tj. operatorzy płatności, dostawcy usług kurierskich i pocztowych.
 11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 12. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 13. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 14. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 15. Administrator przechowuje dane osobowe w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z zawartą za pośrednictwem Serwisu umową. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania danych osobowych, dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie istnieć podstawa prawna ich przetwarzania, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 16. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że podanie niektórych danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Odmowa podania niektórych danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 17. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 18. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje w dowolnym momencie dostęp osobie fizycznej, która je tam umieściła, jak również prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 19. Osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 20. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 12 i 13, należy wysłać e-mail na adres: market@pilipili.pl.
 21. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.