REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tj. z dnia 3 marca 2020 roku ze zm.), dalej określanej jako „ustawa”, Usługodawca ustanawia niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywana umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Usługodawca – spółkę pod firmą Pili Pili Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-850) przy ul. Rajskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000862746, posiadającą NIP: 5833407774, REGON: 38715670700000,
 • Usługobiorca – osobę fizyczną, w tym konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740, tj. z dnia 8 października 2020 roku ze zm.), osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • Serwis – witryna internetowa pod adresem https://www.market.pilipili.pl/,
 • Adres poczty elektronicznej Usługodawcy – market@pilipili.pl.

2. Warunki korzystania z serwisu.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie treści Regulaminu i przestrzeganie go.
 2. Usługobiorca nie może korzystać z Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób naruszający prawo, Regulamin, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zakazuje się, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy, dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  a) urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) zainstalowana na urządzeniu końcowym najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari,
  d) zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu PDF,
  e) zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu DOC oraz DOCX.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca w ramach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej market@pilipili.pl umożliwia Usługobiorcy:
 • zapoznanie się z ofertą Usługodawcy, w szczególności z aktualnie obowiązującym cennikiem i dostępnymi promocjami,
 • dokonanie zakupu produktów znajdujących w Serwisie.

4. Korzystanie z Serwisu.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę formularze rejestracyjnego lub każdorazowo z chwilą korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie postanowień Regulaminu udostępnionego w Serwisie.
 3. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia następuje w poniższy sposób i w poniższej kolejności:
  a) zapoznanie się z ofertą, w tym w szczególności z informacjami o produkcie i jego ceną,
  b) dodanie produktów do koszyka,
  c) wybór sposobu dostawy,
  d) wybór sposobu płatności,
  e) wprowadzenie danych odbiorcy,
  f) podsumowanie zamówienia, w tym w szczególności weryfikacja przez Usługobiorcę poprawności wprowadzonych danych odbiorcy oraz zgodności ostatecznych cen produktów z cennikiem dostępnym w Serwisie,
  g) złożenie zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności w formie płatności elektronicznej, po złożeniu zamówienia może nastąpić przekierowanie na stronę operatora płatności.

5. Płatność.

 1. Ceny produktów wskazanych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cenny brutto produktu nie obejmują kosztów dostawy.
 2.  Usługodawca dopuszcza następujące formy płatności:
  – płatność elektroniczna (w formie przedpłaty),
  – za pobraniem (w przypadku dostawy kurierem),
  – gotówką (przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym),
  – kartą (przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym).
 3. Usługodawca nie odpowiada za błędne dane w fakturze VAT, które zostały wskazane przez Usługobiorcę podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Usługodawca pobiera opłatę za realizację transakcji, w przypadku wybrania następujących sposobów płatności:
  – transakcja w systemie płatności elektronicznych,
  – płatność kartą płatniczą w paczkomacie.
 5. Opłata o której mowa w  § 5 ust. 4 równa jest kosztom realizacji transakcji.
 6. W przypadku niedostępności lub braków magazynowych produktów zakupionych przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej, której treść będzie zbliżona do jakości, przeznaczenia oraz ceny produktu zakupionego przez Usługobiorcę. W takiej sytuacji w części, w której Usługodawca nie może wykonać zobowiązania z powodów wskazanych w pierwszym zdaniu umowę uważa się za niezawartą. Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w pozostałej części lub do zaakceptowania oferty zastępczej.

6. Dostawa

 1. Zamówione przez Usługobiorcę produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Usługobiorca ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów, spośród następujących podmiotów:
  – InPost Paczkomaty
  – InPost Kurier
 3. Produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu mogą również zostać odebrane w sklepie stacjonarnym: Pili Pili Market w Galerii Madison Gdańsk, ul. Rajska 10, 1 piętro.
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów ponosi Usługobiorca zgodnie z cennikiem prezentowanym w Serwisie w trakcie składania zamówienia
 5. Przygotowanie do wysyłki i wydanie celem doręczenia Usługodawca realizuje zgodnie z kolejnością wpływu zamówień, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych.
 6. Usługodawca przystąpi do przygotowania do wysyłki i wydania celem doręczenia dopiero w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym tytułem ceny.

7. Odstąpienie od umowy.

 1. Usługobiorca, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Usługodawcy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, kosztów bezpośredniego zwrotu przedmiotu umowy oraz kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywa się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni poczynając od dnia objęcia przez Usługobiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik w posiadanie przedmiotu umowy.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. Niedopuszczalne jest częściowe odstąpienie od umowy kompleksowej, w tym przypadku skutek odstąpienia od umowy będzie powodował odstąpienie od całej umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności.
 6. Usługobiorca który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Usługodawcy jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o dostąpieniu od umowy odesłać przedmiot umowy na adres Usługodawcy.
 7. Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Procedura reklamacji.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Reklamacja może być złożona na adres Usługodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a lub na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 3. Dla celów rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych Usługobiorcy w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej, a także wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób przewidziany w ust. 2, powiadamiając Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku gdy Usługobiorca, nie jest konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w tym za wady ukryte przedmiotu umowy.

9. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin będzie stale dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy, a także, na żądanie Usługobiorcy, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie. Zmiana dokonywana jest od dnia opublikowania nowej treści regulaminu w Serwisie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.